نرخ اتاقها

نوع اتاق

۱۲۷۰۰۰ تومان

۱نفره با سرویس حمام و سرویس بهداشتی

۱۵۰۰۰۰ تومان

دبل  سرویس کامل برای ۱ نفر

۱۸۷۰۰۰ تومان

۲تخته

۲۳۴۰۰۰ تومان

۳تخته

۲۸۱۰۰۰ تومان

۴تخته

 

شماره کارت جهت واریزی هزینه اتاقها

بانک ایران زمین ۵۰۵۷۸۵۱۰۰۸۸۹۴۲۰۳

به نام آقای عادل نجفی